ข้อมูลการเรียน ช่องทางในการชำระเงินลงทะเบียนของนักศึกษา การรับสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่


» คณะที่เปิดสอน
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- บัณฑิตศึกษา

» อัตราค่าลงทะเบียนแรกเข้า

ระดับปริญญาตร
ชำระขั้นต้น 3,128 บาท

ระดับปริญญาโท
ชำระขั้นต้น4,128 บาท

หลักฐานที่นักศึกษา จะต้องนำมาในวันลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2553
1. รูปถ่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว (เสื้อเชิ๊ตสีขาว/สูท เขียนชื่อ-สกุล หลังรูป) 4 รูป
2. สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) ถ่ายย่อ A4 2ฉบับ
3. สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา (ในกรณีเทียบโอน/ ปริญญาที่สอง ใช้วุฒิการศึกษาก่อนเรียนปริญญา เช่นวุฒิม.6 / ปวท., ปวช., ปวส.) 2 ฉบับ
4. สำเนา ทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
5. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ
6. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบแต่งตั้งยศ และอื่น ๆ (ถ้ามี) 2 ฉบับ

**เอกสารทุกประเภท ให้ถ่ายสำเนา
ด้วยกระดาษ A4**

"ช่องทางการสมัครเรียนสมัครได้โดยตรงที่
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์,
ศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาค และวิทยุชุมชน
ใกล้บ้านคุณ ที่เป็นตัวแทนของ ม.อ.อ."
แผนที่การเดินทาง คลิ๊ก


 


1. การชำระเงินลงทะเบียนทะเบียนจะต้องชำระเป็น เงินสด, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟ โดยสั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2. โอนเงิน ทางตู้ ATM หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ของทุกธนาคารทั่วประเทศ เข้าบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยดังนี้

ธนาคาร

เลขที่บัญชี
กรุงไทย สาขาหนองแขม 191-6-00669-8
ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาหนองแขม 017-2-02156-8
ทหารไทย สาขาหนองแขม 197-2-07414-8
กรุงศรีอยุธยา สาขาหนองแขม 308-1-42055-9
ไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม ซ.114 115-2-44805-3

และให้นำหลักฐานการชำระเงินมายื่นที่แผนกรับสมัครนักศึกษาและแนะแนว เพื่อรับใบเสร็จรับเงินที่มหาวิทยาลัย

3. ชำระเงินค่าประกันอุบัติเหตุเป็น เงินสด 128 บาท

4. การชำระเงินลงทะเบียน ไม่รับเช็คส่วนตัว

5. นักศึกษาที่ชำระเงินลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และขอลาออกไม่ว่ากรณีใด ๆ มหาวิทยาลัยฯไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้และไม่มีสิทธิ์ขอรับเอกสารใด ๆ คืนจากมหาวิทยาลัยฯ

6. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ท่านั้น(ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ)

7. นักศึกษาที่ชำระเงินลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยฯไม่อนุญาตให้เปลี่ยน หรือโอนย้ายคณะ/สาขาวิชา/รอบ(เฉพาะภาคแรก)

 


» กำหนดวันสมัคร รับสมัคร และลงทะเบียนเรียน
1 มีนาคม- 24 มิถุนายน 2554

» วันและเวลาทำการ
- อังคาร-เสาร์ 08.30-19.30 น.
- อาทิตย์ 08.30-16.30 น.

» สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับระเบียบการและหลักสูตรได้ที่ แผนกรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
โทร. 0-2807-4500 ต่อ 190,192
หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.sau.ac.th

» การมอบตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
นักศึกษามอบตัวและชำระเงินขึ้นทะเบียน นศ. ใหม่ ทันทีที่ในวันที่สมัคร หรือตามวัน เวลา สถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ (กรณีมีความจำเป็นต้องเลื่อนวันกำหนดติดต่อ แผนกรับสมัครนักศึกษา)

» วันเปิดภาคการศึกษาที่1/2554
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554

** หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง