รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
   
นาย เสริมสิน สมะลาภา
นาย สุชน เหมันต์
นาย วีระวรรธน์ วรรธนัจฉริยา
นาย ปิยพงศ์ เผ่าวณิช
นาย รุ่งยศ จันทภาษา
นาย วิศิษฐ์ สถิตจินดาวงศ์
นาย ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์
นาง อานันท์ปภา สุธีรสกุล
นาย ชินภัทร ภูมิรัตน
ศ. ไผทชิต เอกจริยกร
ศ. ปรัชญา เวสารัชช์
นาย ฉัททวุฒิ พีชผล
นาง นารีรัตน์ สกลเกียรติ
นาง สุนันทา โสวณากุล
นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภา มหาวิทยาลัย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และอธิการบดี
เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย