วัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ส่งเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม และศีลธรรม แก่สมาชิกของสมาคมฯ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
เป็นศูนย์กลางในการพบปะสังสรรค์ และติดต่อประสานงานระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
เผยแพร่และธำรงไว้ซึ่งเกียรติคุณของสมาคมศิษย์เก่าฯ และมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง